Ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξηςΗ πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επαναβεβαίωσε τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ψηφιακή οικονομία. Η επικέντρωση στην ψηφιακή οικονομία θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για την επίτευξη της πολυπόθητης ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης που συνάδει με μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης στις οικονομίες των Κρατών-Μελών της Ένωσης.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η προώθηση της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για την ανάπτυξη των οικονομιών των Κρατών, μέσω της καινοτομίας στον τεχνολογικό τομέα και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στη βελτίωση της υγιούς ανταγωνιστικότητας που θα έχει άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα στην καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης των πολιτών. 

Κεντρικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020, είναι όπως μέχρι το 2015 δημιουργηθεί μια Ενιαία Ψηφιακή Αγορά που θα είναι φιλική προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, βελτιώνοντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με την αποδοχή για παράδειγμα της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τον εκσυγχρονισμό των εθνικών νομοθεσιών ως προς τούτα, εκσυγχρονίζοντας, την ίδια ώρα, τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και δη τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους πολίτες των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικό άξονα στην ολοκλήρωση της νέας ψηφιακής αγοράς και του νέου οικονομικού περιβάλλοντος αποτελεί, αναντίρρητα, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα απαιτούνται προς επίτευξη των στόχων της στρατηγικής αυτής. Ως προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού και την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για μείωση της ανεργίας, ανάπτυξη της οικονομίας και προώθηση της κοινωνικής συνοχής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου ο ρόλος της εκπαίδευσης και των επιμορφωτικών προγραμμάτων αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός για την ολοκλήρωση και προώθηση της ψηφιακής οικονομίας.

Η δημιουργία μιας «συστημικής καινοτομίας» αποτελεί, τέλος, τον ύψιστο στόχο που θα οδηγήσει στην ανανέωση των οικονομικών μοντέλων στα οποία στηρίζονται τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συστημική αυτή καινοτομία ορίζεται ως η οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης των προοπτικών που διανοίγονται και η εισαγωγή καινούργιων μοντέλων στα οποία να στηρίζουμε την ανάπτυξη και την καινοτομία - καινοτομία η οποία απαιτείται για την έξοδο από την κρίση αφού θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην ανάπτυξη.

Σε καταληκτικές γραμμές, η μετάβαση από το παρόν οικονομικό μοντέλο, που βασίζεται σε παραδοσιακές θεωρήσεις της αγοράς, των υπηρεσιών και της ανάπτυξης, σε ένα νέο μοντέλο που θα στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες, θα οδηγήσει στη βελτίωση των μικρο και μακρο-οικονομικών επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μελών της και θα αυξήσει την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, παράμετροι οι οποίοι θα οριοθετήσουν τη νέα οικονομία στην οποία στοχεύουμε. Οι οργανωτικές μεταβολές από το ένα μοντέλο στο άλλο είναι επίπονες και απαιτητικές, αλλά οι Λαοί της Ευρώπης ήσαν πάντοτε καταδεκτικοί σε μεγάλες αλλαγές που ανέπτυσσαν και προωθούσαν τα καλώς νοούμενα συμφέροντά τους και την κοινωνική συνοχή.

*Δρ Αντώνης Στ. Στυλιανού Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Αναζήτηση