Κτίζοντας την ανάπτυξηΗ έννοια της ανάπτυξης έχει γίνει αντικείμενο επιστημονικής μελέτης εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διάγει ο Τόπος μας, ως επίσης και άλλες χώρες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η έννοια έχει συνδεθεί άμεσα με την διαδικασία εξόδου από την κρίση και την προαγωγή των πολιτικών και μέτρων εκείνων που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της προόδου και την εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων που έχουν διαμορφωθεί στην περίοδο της κρίσης.

Η ανάπτυξη, έννοια σύνθετη καθ’ εαυτή, διαμορφώνεται ουσιαστικά στη βάση των δυνατοτήτων της κάθε οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνισταμένες εκείνες που αξιολογούνται ως οι πλέον σημαντικές για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της συγκεκριμένης πολιτείας.

Αντιλαμβανομένη την ανάπτυξη στα πιο πάνω θεωρητικά πλαίσια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την 2α Ιουνίου 2014 συγκεκριμένες συστάσεις προς μεμονωμένα κράτη που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής τους πολιτικής με κεντρικό άξονα την τόνωση της ανάπτυξης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την πάταξη της ανεργίας που βρίσκεται σε αρκετά ψηλά επίπεδα, με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την περίοδο 2014-2015. Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εστιάζει την προσοχή της πλέον στην αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιστάσεων που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση αλλά στην δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα οδηγήσουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην μετά την κρίση απασχόληση.

Οι μεμονωμένες συστάσεις που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούν 26 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού δεν έχουν εκδοθεί συστάσεις για την Κύπρο και την Ελλάδα που βρίσκονται σε προγράμματα οικονομικής στήριξης τα οποία περιλαμβάνουν ούτως ή άλλως ρήτρες οικονομικής εξυγίανσης που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση των οικονομικών τους μοντέλων και την εισαγωγή βελτιωτικών μέτρων που θα οδηγήσουν άμα τη εφαρμογή τους στην ανάπτυξη. Στο έγγραφο εργασίας που αξιολογεί το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 2014 για την Κύπρο αναλύονται οι προκλήσεις και οι άξονες πολιτικής στους οποίους στηρίζεται το στοίχημα για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, ήτοι η δημοσιονομική πολιτική και φορολογία, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η αγορά εργασίας, εκπαίδευση και κοινωνικές πολιτικές, τα διαρθρωτικά μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και, τέλος, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.

Σε γενικές γραμμές, τα συμπεράσματα που πηγάζουν από τις μεμονωμένες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπαραβάλλοντας τις συστάσεις αυτές με τις σχετικές συστάσεις του 2013 είναι θετικά. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναφέρει ότι η ανάπτυξη έχει επανέλθει στις περισσότερες χώρες που είχαν πληγεί από την κρίση με εξαίρεση την Κύπρο και την Κροατία για τις οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν αρνητικό πρόσημο κατά το 2014 ενώ θα εμφανίσουν ανάπτυξη το 2015 και ότι τα δημόσιο - οικονομικά, στο σύνολο των κρατών-μελών της Ένωσης αναμένεται να βελτιωθούν για πρώτη φορά από την απαρχή της οικονομικής κρίσης. Καταληκτικά, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι, σε γενικές γραμμές, η οικονομική ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι πολιτικές οικονομικής εξυγίανσης που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη θα πρέπει να εφαρμόζονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια, ούτως ώστε η όποια ανάπτυξη να καταστεί βιώσιμη.

*Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Αναζήτηση