Σχέσεις της Κύπρου με άλλες χώρες σε φορολογικά θέματα

20 euros xartonomismata

Γιατί ο πολίτης πρέπει να ενημερώνεται
Το τέλος του 2013 επεφύλαξε διάφορες εξελίξεις στις σχέσεις της Κύπρου με άλλες χώρες σχετικά με διάφορα θέματα φορολογικής φύσης. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τα αποτελέσματα καθώς και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τα ανωτέρω.

neocleous banner articleΈνα θέμα που έτυχε ευρείας κάλυψης από τα τοπικά ΜΜΕ είναι ο ορισμός της Κύπρου ως προορισμός υπό επιτήρηση σύμφωνα με τον ινδικό νόμο περί φόρου εισοδήματος τον περασμένο Νοέμβριο. Η εν λόγω εξέλιξη αποτέλεσε ομολογουμένως ένα σημαντικό πλήγμα στις εταιρικές δομές οι οποίες χρησιμοποιούσαν κυπριακές εταιρείες για άμεσες επενδύσεις στην Ινδία. Αυτό γιατί ανεξαρτήτως της ύπαρξης συμφωνίας περί αποφυγής διπλής φορολόγησης οιεσδήποτε πληρωμές γίνονται από την Ινδία προς την Κύπρο, θα υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης της τάξεως του 30% ο οποίος θα μειώνεται στα ποσοστά που ορίζονται στην συμφωνία περί αποφυγής διπλής φορολόγησης Κύπρου και Ινδίας εάν ο εν λόγω φορολογούμενος παρέχει επαρκείς αποδείξεις στις φορολογικές αρχές της Ινδίας, σε σχέση με κάθε πληρωμή. Ο ρόλος καθώς και η λειτουργία των συμβάσεων διπλής φορολόγησης θα αποτελέσει το θέμα επόμενου μας άρθρου.

Αφορμή για τον ορισμό της Κύπρου ως προορισμού υπό επιτήρηση, υπήρξε η ανεπαρκής παροχή πληροφοριών από τις Κυπριακές φορολογικές αρχές σε διαδοχικά αιτήματα των αντίστοιχων αρχών της Ινδίας τα οποία έγιναν σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας περί αποφυγής διπλής φορολόγησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αδυναμία των Κυπριακών φορολογικών αρχών να παράσχουν τέτοιες πληροφορίες οφειλόταν στη μη συμμόρφωση των φορολογούμενων με τα αιτήματα των αρχών ένεκα της ανυπαρξίας επαρκούς νομοθετικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά την άποψη μας η προαναφερθείσα ενέργεια ήταν προϊόν της επιθυμίας της Ινδίας για επαναδιαπραγμάτευση της ευνοϊκής συμφωνίας περί αποφυγής διπλής φορολόγησης μεταξύ των δύο κρατών η οποία επαναδιαπραγμάτευση εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας των αρμόδιων αρχών για ενδυνάμωση του εσωτερικού φορολογικού συστήματος και πάταξη της φοροδιαφυγής. Προς αυτή την κατεύθυνση πολλές από τις υπάρχουσες συμφωνίες έχουν ήδη ή είναι στη διαδικασία επαναδια- πραγμάτευσης. Οι αρχές των δύο χωρών βρίσκονται κοντά σε κατάληξη αναφορικά με την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας περί αποφυγής διπλής φορολόγησης της οποίας η κυριότερη αλλαγή θα εντοπίζεται στην συμπερίληψη όρου για περιορισμό ωφελημάτων, ο οποίος σε αντίθεση με τη γενικότερη αντίληψη, μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, καθώς η συμπερίληψη παρόμοιου όρου στη συμφωνία μεταξύ Σιγκαπούρης και Ινδίας είχε ως αποτέλεσμα η Σιγκαπούρη να ξεπεράσει το μικρό κράτος του Μαυρικίου, ως η χώρα με τις περισσότερες άμεσες επενδύσεις στην Ινδία.

Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιαμόρφωσης της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στη ψήφιση νόμου ο οποίος μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι οποιαδήποτε δαπάνη ή πληρωμή που γίνεται προς εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος μιας χώρας η οποία θεωρείται από το Νόμο ως προνομιακός φορολογικός προορισμός δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ως εκπίπτουσα, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η δαπάνη διενεργήθηκε στα πλαίσια της πραγματικής του εμπορικής δραστηριότητας.

Ως εκ τούτου, κάθε συναλλαγή η οποία διενεργείται με ένα προνομιακό φορολογικό προορισμό τεκμαίρεται ως διενεργηθείσα για λόγους αποφυγής φορολογίας και διάβρωσης της εταιρικής βάσης της εν λόγω εταιρίας. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι, το προαναφερθέν τεκμήριο αίρεται, εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η συναλλαγή χαρακτηρίζεται από εμπορική λογική, οι συνέπειες της εν λόγω διάταξης δεν παύουν από του να είναι σοβαρές καθώς μεταφέρουν στον φορολογούμενο, ένα σημαντικότατο διοικητικό βάρος, το οποίο ενδέχεται να αποθαρρύνει τη χρήση Κυπριακών εταιρειών για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Για την Ελλάδα, μια χώρα θεωρείται ως προνομιακός φορολογικός προορισμός, εάν ο εταιρικός της φόρος δεν υπερβαίνει το 50% του Ελληνικού εταιρικού φόρου, ο οποίος ανέρχεται στο 26%. Ως εκ τούτου, η Κύπρος, της οποίας ο εταιρικός φόρος βρίσκεται στο 12.5% εμπίπτει στο πλαίσιο της ανωτέρω δυσμενούς διάταξης. Οι προνομιακοί προορισμοί για τους σκοπούς κάθε φορολογικού έτους, ορίζονται μέσω αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στις 7 Μαρτίου 2014, η Κύπρος, για το έτος 2014, θεωρείται ως τέτοιος προορισμός και συμπεριλήφθηκε στη μαύρη λίστα μαζί με όλες τις άλλες μικρές χώρες που είναι γνω- στές ως φορολογικοί παράδεισοι.

Οι Κυπριακές αρχές καθώς και διάφορα επαγγελματικά σώματα έχοντας αναγνωρίσει τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της ανωτέρω διάταξης έχουν ήδη προβεί σε διάφορα διαβήματα με σκοπό τη διόρθωση της ανωτέρω στρέβλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια του έτους, τέσσερις νέες συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης έχουν τεθεί σε ισχύ με την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Εσθονία και τη Φινλανδία, με τις δύο πρώτες να είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς υπόσχονται νέους επενδυτικούς ορίζοντες σε αγορές όπως η Λατινική Αμερική και η Ιβηρική χερσόνησος, στις οποίες η πρόσβαση, λόγω της απουσίας συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολόγησης, ήταν, μέχρι σήμερα, περιορισμένη.

Καταλήγοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι, οι προαναφερθείσες εξελίξεις δεν μείωσαν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στις κυπριακές εταιρείες και το ενδιαφέρον αυτό αναμένεται να αυξηθεί ταυτόχρονα με την επίλυσή τους. Η Κύπρος εξακολουθεί να διατηρεί ένα εκτενές δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης, το οποίο φροντίζει να ανανεώνει και να επεκτείνει, ούτως ώστε να προσαρμόζεται στις διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις του σύγχρονου παγκόσμιου φορολογικού γίγνεσθαι. Επίσης πολλές διατάξεις του εσωτερικού της δικαίου, όπως ο μηδενικός φόρος παρακράτησης σε μερίσματα και τόκους πληρωτέους σε ξένους επενδυτές, διατηρούν την Κύπρο μεταξύ των κορυφαίων προορισμών για την εγκαθίδρυση εταιρικών δομών.





Αναζήτηση