Η Εκτέλεση των Δικαστικών Αποφάσεων

dikastirio apofasi xrimata akinita

Κάποια σημαντικά που πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης
Όταν εξασφαλίζεται μια απόφαση εναντίον του πρωτοφειλέτη ή εγγυητή για την πληρωμή του εξ’ αποφάσεως χρέους και ο πρωτοφειλέτης ή ο εγγυητής παραλείπει να συμμορφωθεί και να ικανοποιήσει πλήρως την απόφαση, τότε ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει διάφορους μηχανισμούς για να ανακτήσει την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού.

Εντός δέκα ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ο εξ΄ αποφάσεως πιστωτής μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεσή της.

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος, ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, όλα τα θέματα σχετικά με τα μέτρα εκτέλεσης της απόφασης. Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του εν λόγω Νόμου, τα μέτρα εκτέλεσης είναι τα εξής: κατάσχεση και πώληση κινητής ιδιοκτησίας, πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ή επιβάρυνση αυτής με την εγγραφή της δικαστικής απόφασης, μεσεγγύηση ακίνητης ιδιοκτησίας, κατάσχεση ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα χέρια τρίτου και, εξέταση, στο Δικαστήριο, του εξ αποφάσεως οφειλέτη και έκδοση διατάγματος για πληρωμή του οφειλόμενου ποσού

Κατάσχεση και Πώληση Κινητής Περιουσίας

Μετά την έκδοση του εντάλματος εκτέλεσης της απόφασης, το Δικαστήριο θα διατάξει τον δικαστικό επιδότη να κατάσχει κινητή περιουσία που ανήκει στον εξ’ αποφάσεως οφειλέτη. Στη συνέχεια, αυτή η περιουσία, θα πωλείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό πλειστηριασμό και τα έσοδα θα δίνονται προς τον εξ’ αποφάσεως πιστωτή για μερική ή πλήρη ικανοποίηση της απόφασης.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα είδη των αντικειμένων που μπορούν να κατασχεθούν. Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του εν λόγω νόμου, συγκεκριμένη κινητή περιουσία εξαιρείται.

Η πιο πάνω διαδικασία είναι σχετικά ανέξοδη, απλή και γρήγορη.

Πώληση ή Επιβάρυνση της Ακίνητης Περιουσίας με εγγραφή δικαστικής απόφασης

Ένταλμα εκτέλεσης με πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας δεν εκδίδεται, παρά μόνο με τη συναίνεση του εξ’ αποφάσεως οφειλέτη, εκτός εάν το ένταλμα πώλησης της κινητής περιουσίας, το οποίο εκδόθηκε από το Δικαστήριο, έχει επιστραφεί ανεκτέλεστο από τον δικαστικό επιδότη ή εάν διαφανεί ότι ο οφειλέτης δεν διαθέτει κινητή περιουσία στην κατοχή του.

Η ακίνητη περιουσία του εξ’ αποφάσεως οφειλέτη που μπορεί να πωληθεί περιλαμβάνει μόνο την περιουσία που είναι εγγεγραμμένη στο όνομά του.

Κανένα ένταλμα εκτέλεσης για πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας δεν εκδίδεται εκτός μετά από αίτηση στο Δικαστήριο και εκτός εάν επιδοθεί η αίτηση στον οφειλέτη και κάθε τέτοιο ένταλμα θα πρέπει να υπογράφεται από το δικαστή που το εκδίδει.

Το ένταλμα πώλησης ακινήτων εκτελείται με δημόσιο πλειστηριασμό. Μετά την έκδοση του εντάλματος, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει ότι το ακίνητο δεν θα πωληθεί εκτός εάν το ποσό της προσφοράς είναι ίσο ή υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή που καθορίσθηκε από το Δικαστήριο.

Ο εξ’ αποφάσεως πιστωτής μπορεί να καταστήσει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία ο εξ’ αποφάσεως οφειλέτης έχει συμφέρον και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του, ως εγγύηση για την πληρωμή του εκ δικαστικής απόφασης χρέους.

Η εγγραφή της απόφασης σχετικά με την ακίνητη περιουσία του εξ’ αποφάσεως οφειλέτη ισχύει για δέκα έτη από την ημερομηνία που εγγράφηκε για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, μπορεί να ανανεωθεί για περίοδο δέκα χρόνων εάν καταχωρηθεί αίτηση ανανέωσης ένα μήνα πριν από τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου για την οποία έχει εγγραφεί.

Μεσεγγύηση ακίνητης ιδιοκτησίας

Όταν εκδοθεί ένταλμα πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, το Δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και αφού πρώτα αποδειχθεί ότι ο οφειλέτης είναι κάτοχος ακίνητης περιουσίας και ότι το εξ’ αποφάσεως οφειλόμενο ποσό μπορεί να ικανοποιηθεί με τη μεσεγγύηση της ιδιοκτησίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τη μεσεγγύηση της ιδιοκτησίας και να αναστείλει, στη συνέχεια τη διαδικασία εκτέλεσης με πώληση.

Με αυτό τον τρόπο, το Δικαστήριο δίνει το δικαίωμα στον εξ’ αποφάσεως πιστωτή να χρησιμοποιεί το ακίνητο και να λαμβάνει οποιαδήποτε έσοδα από αυτό για την πληρωμή του εξ’ αποφάσεως χρέους.

Κατάσχεση ιδιοκτησίας ευρισκομένης στα χέρια τρίτου

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εξ’ αποφάσεως οφειλέτης δεν έχει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία. Παρ 'όλ’ αυτά, ο εξ’ αποφάσεως οφειλέτης μπορεί να έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, αντικείμενα ή άλλη κινητή περιουσία που είναι στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου στην Κύπρο, όχι απαραίτητα διαδίκου στη διαδικασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εξ’ αποφάσεως πιστωτής μπορεί να καταχωρήσει αίτηση στο Δικαστήριο για την έκδοση εντάλματος κατάσχεσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στα χέρια του τρίτου προσώπου. Το ένταλμα θα δεσμεύσει την εν λόγω περιουσία για την ικανοποίηση του εξ’ αποφάσεως χρέους. Όταν εκδίδεται τέτοιο ένταλμα πρέπει να επιδίδεται στο πρόσωπο που πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου και από τον χρόνο της επίδοσης προς αυτόν, η εν λόγω περιουσία καθίσταται εξασφάλιση στα χέρια του για την ικανοποίηση της απαίτησης του εξ’ αποφάσεως πιστωτή.

Εξέταση, στο Δικαστήριο, του εξ αποφάσεως οφειλέτη και έκδοση διατάγματος για πληρωμή του οφειλομένου ποσού

Σύμφωνα με το Νόμο, ο εξ’ αποφάσεως πιστωτής μπορεί να καταχωρήσει αίτηση στο Δικαστήριο, για να εξεταστεί ο εξ’ αποφάσεως οφειλέτης ενόρκως ως προς την ικανότητά του να πληρώσει το εξ’ αποφάσεως χρέος με μηνιαίες δόσεις.

Εάν επιδοθεί στον εξ΄ αποφάσεως οφειλέτη μια τέτοια αίτηση τότε αυτός θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου και να εξεταστεί ενόρκως ως προς την οικονομική του κατάσταση.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Νόμου, το Δικαστήριο μπορεί, μετά την εξέταση του οφειλέτη και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές του δυνατότητες και εισοδήματα, να αποφασίσει ότι το εξ’ αποφάσεως οφειλόμενο ποσό, θα πρέπει να καταβάλλεται με δόσεις. Μια τέτοια διαταγή μπορεί, στο μέλλον, να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα αποδείξει στο Δικαστήριο ότι η οικονομική του κατάσταση έχει αλλάξει από την ημερομηνία της έκδοσης του εν λόγω διατάγματος.

Πέραν των πιο πάνω μέτρων εκτέλεσης, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διάταγμα με το οποίο ο μισθός του οφειλέτη θα αποκόπτεται για σκοπούς καταβολής του εξ’ αποφάσεως χρέους του.

neocleous 17125
Αναζήτηση