Από 4/3 -12/3 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020

Από 4/3 -12/3 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020

Από την Τετάρτη 4 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, θα μπορεί να γίνει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τον υποψήφιο προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 16/3/2020 και ώρα 3:00 μμ.

Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής, δεν θα επιτρέπεται καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (μαθητές/τριες Γ΄ τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών) θα υποβάλουν την αίτησή τους στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) του Σχολείου τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση του κάθε Σχολείου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους Ταχυδρομικώς, από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου), με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπηρεσία Εξετάσεων, Ταχ. Θυρίδα: 28777 2082, Στρόβολος, Λευκωσία

Αιτήσεις με ημερομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη από τις 12/3/2020, δεν θα γίνονται δεκτές.

Υποψήφιοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Υπηρεσία Εξετάσεων, Ταχ. Θυρίδα: 28777 2082, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται: α) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή, στην περίπτωση που είναι τελειόφοιτοι, βεβαίωση ατομικών στοιχείων από το Σχολείο τους, γ) Ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) με τα απαραίτητα τέλη για συμμετοχή στις εξετάσεις. Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να αποστείλει και με τηλεομοιότυπο (00357 22311288 ή 00357 22319180) στην Υπηρεσία Εξετάσεων την αίτησή του μέχρι και την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020.

Οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον υποψήφιο, ο οποίος με την υπογραφή του επικυρώνει την ορθότητα των επιλογών του.

Έντυπες Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 διατίθενται από: α) την Υπηρεσία Εξετάσεων, Τηλ. 22582900, β) την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), Τηλ. 22800931, γ) τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, δ) τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και ε) την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, www.moec.gov.cy/ypexams.

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία καθορίζονται για το 2020 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00.

Οι υποψήφιοι, τελειόφοιτοι των Δημόσιων Σχολείων, θα καταβάλουν τα τέλη των εξετάσεων στη Γραμματεία του Σχολείου τους και θα προσκομίσουν την απόδειξη κατά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΣΑ.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους από Κύπρο, δηλαδή όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, οι τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και οι τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών θα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) με το ανάλογο ποσό για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους από το εξωτερικό, θα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) με το ανάλογο ποσό για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

Από τα τέλη εξαιρούνται οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου μαθητές με οικονομικές ανάγκες, μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων των σχολείων τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020.

Σημειώνεται ότι τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησής τους.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2020, που διατίθεται στην αποθήκη του Υπουργείου, στα βιβλιοπωλεία και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: www.moec.gov.cy/ypexams.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582900 ή την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο τηλέφωνο 22800931.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, μετά τη μηχανογράφηση και τον έλεγχο των αιτήσεων, θα αποστείλει αντίγραφο του επίσημου μηχανογραφικού δελτίου στους υποψηφίους των πιο πάνω κατηγοριών μόνον. Ως εκ τούτου, καλούνται οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν παραλάβει ταχυδρομικώς αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου μέχρι την Παρασκευή, 24/4/2020, όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582900.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση