Οι 27 υιοθέτησαν συμπεράσματα για τον κορωνοϊό και καλούν σε συντονισμό και προετοιμασία

Οι 27 υιοθέτησαν συμπεράσματα για τον κορωνοϊό και καλούν σε συντονισμό και προετοιμασία

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τον κορωνοϊό που πλέον ονομάζεται COVID-19. Τα συμπεράσματα χαιρετίζουν την αποτελεσματική απάντηση της ΕΕ στις προκλήσεις που προέκυψαν από την εκδήλωση του ιού και παροτρύνουν τα Κ-Μ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Καλούν επίσης την Κομισιόν να εξετάσει τρόπους διευκόλυνσης της πρόσβασης των Κ-Μ σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας και να αξιολογήσει τις συνέπειες των παγκόσμιων απειλών κατά της υγείας για τη διαθεσιμότητα φαρμάκων εντός της ΕΕ.

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο καλεί τα Κράτη Μέλη να ενεργήσουν από κοινού, σε συνεργασία με την Κομισιόν, κατά τρόπο ανάλογο και πρόσφορο, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ και με τις συμβουλές του ECDC, να λάβουν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης προσοχής που αποδίδεται σε όλες τις μορφές διεθνών μετακινήσεων.

Τα μέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως ότι:

• όλα τα σημεία εισόδου στην ΕΕ διαθέτουν τα μέσα για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και καθοδήγησης σε άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να μεταφέρουν τον ιό 2019-nCoV, για τον τρόπο αναζήτησης κατάλληλων ιατρικών συμβουλών και φροντίδων.

• υπάρχουν σαφή σχέδια και πόροι για την παροχή της κατάλληλης φροντίδας σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης για ύποπτους και επιβεβαιωμένους φορείς του ιού 2019-nCoV καθώς και για οποιεσδήποτε απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες, όπως ο εντοπισμός των επαφών.

• παρέχονται πληροφορίες, σε όλη την ΕΕ, σε διεθνείς ταξιδιώτες που φθάνουν ή διαμετακομίζουν από πληγείσες περιοχές και ότι είναι δυνατή η ανίχνευση τέτοιων προσώπων ·

• παροχή συμβουλών και ενημέρωσης στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και στο ευρύ κοινό.

• το νοσοκομειακό προσωπικό που θεραπεύει τους ασθενείς έχει την κατάλληλη προστασία.

Επιπλέον τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις του ΠΟΥ και τις συμβουλές του ECDC και να αναπτύξουν εθνικά σχέδια και κατευθυντήριες γραμμές με στενό και ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των Κ-Μ για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων,

Σε ότι αφορά τα ταξιδιωτικά μέτρα αυτά λαμβάνονται διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη προστασία της δημόσιας υγείας και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον COVID-2019 ·

Στον τομέα της παρακολούθησης και της επιτήρησης, τα Κράτη Μέλη καλούνται να ανταλλάσσουν συνεχώς πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του ιού 2019-nCoV στο έδαφός τους μέσω των υφιστάμενων ευρωπαϊκών και διεθνών δομών.

Στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας, τα Κ-Μ καλούνται εξακολουθούν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και συνεργασία, υποστηρίζοντας το ένα το άλλο και την παγκόσμια κοινότητα στον προσδιορισμό της πηγή του ιού 2019-nCoV και τις πλήρεις δυνατότητές του για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, στην ανάπτυξη της αναγκαίας θεραπείας, στην εκπόνηση κοινών κατευθυντήριων γραμμών διαχείρισης περιπτώσεων, στην κατανομή της ικανότητας διάγνωσης όπως απαιτείται και στη βελτιστοποίηση της χρήσης των αντιιικών φαρμάκων.

Στον τομέα της επικοινωνίας καλούνται να παρέχουν συντονισμένες, ακριβείς, έγκαιρες και συνεπείς πληροφορίες και καθοδήγηση στο ευρύ κοινό σχετικά με το COVID-19, βάσει αποδεικτικών στοιχείων και διαθέσιμων δεδομένων, και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και, όπου χρειάζεται, με τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο, να διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός πιλοτικού εμβολίου κατά του COVID-19 και την ανάπτυξη διαγνωστικών και αντιιικών φαρμάκων.

Η δε Κομισιόν καλείται:

α) να διευκολύνει την διατομεακή ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των Κ-Μ, ιδίως όσον αφορά την επιτήρηση, την εκτίμηση των κινδύνων, τη διαχείριση των κινδύνων και τα αντίμετρα στον COVID-19 εντός της ΕΕ ·

β) να υποστηρίξει προτάσεις για συντονισμένα μέτρα για τις επόμενες πιθανές φάσεις της επιδημίας, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών πληροφοριών ·

γ) σε ενεργοποίηση υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των Κ-Μ για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση της απειλής για την υγεία που προκαλεί ο COVID-19 στα υφιστάμενα προγράμματα και δραστηριότητες της ΕΕ ·

δ) να συνεχίσει να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες, ιδίως τις κοινές προμήθειες, για να διευκολύνει την απαραίτητη πρόσβαση στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που απαιτείται από τα Κ-Μ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές ελλείψεις.

ε) να προωθήσει μεταξύ των Κ-Μ την ευθυγράμμιση των κατάλληλων και οικονομικά αποδοτικών μέτρων που στοχεύουν στην προστασία και διάσωση ζωών και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου αύξησης των περιπτώσεων COVID-19, καθώς και στη συνεπή εφαρμογή κατάλληλων κανόνων για τα μη φαρμακευτικά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, βάσει της τρέχουσας δυναμικής της επιδημιολογικής κατάστασης, σύμφωνα με τις επιστημονικές συμβουλές του ECDC και του ΠΟΥ ·

στ) σε συνεργασία με τον ΕΜΑ και τους εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων, να αξιολογήσει τις συνέπειες των παγκόσμιων απειλών για την υγεία όπως το COVID-19 για τη διαθεσιμότητα φαρμάκων εντός της ΕΕ και την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού,

ζ) να προβεί σε ενίσχυση της υποστήριξης του δικτύου επικοινωνίας της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1082/2013 / ΕΕ για σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας του δικτύου επικοινωνίας της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ€8.500
Πωλείται Honda Civic 1,4L 2013
58.000 km | Ταχύτητες | Χάτσμπακ | Βενζίνη


Ροή Ειδήσεων


Αναζήτηση