ΣΑΛΑ: Στρατηγικό Σχέδιο 2017 – 2037

Το Συμβούλιο ετοίμασε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο με το νέο χρηματοοικονομικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει προβλέψεις αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν το Συμβούλιο για τα επόμενα 20 χρόνια.

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2017-2037 καλύπτει και τα έργα που προγραμματίζονται στα επόμενα πέντε χρόνια όπως αυτά περιγράφονται σε λεπτομέρεια πιο κάτω για την περίοδο 2017-2021. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια προγραμματίζεται η εκτέλεση των ακόλουθων έργων:

Κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου δίπλα από το Λιμάνι Λεμεσού, μαζί με αγωγούς πίεσης για εξυπηρέτηση των νέων περιοχών που θα συνδεθούν στο σύστημα, έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €8 εκ. περίπου. Η προκήρυξη έγινε και η υπογραφή του Συμβολαίου αναμένεται πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του νέου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στα δυτικά, παρά την Α΄ Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού δυναμικότητας 13.000 m3/ημερησίως έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €42 εκ. περίπου. Η υπογραφή της Σύμβασης θα γίνει, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Αναβάθμιση και αποκατάσταση του κύριου συλλεκτήριου αγωγού βαρύτητας και πίεσης έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €7 - €8 εκ. περίπου. Η προκήρυξη προσφορών έγινε τον Μάρτιο του 2018.

Κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου και κύριου αγωγού μεταξύ Μαρίνας Λεμεσού και Λιμανιού επί της οδού Ακταίας, έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €13 - €14 εκ. περίπου. Η προκήρυξη προσφορών αναμένεται περί το τέλος του 2019 και εξαρτάται κυρίως από τον προγραμματισμό εκτέλεσης του οδικού έργου της οδού Ακταίας. Ήδη μέρος του αγωγού κατασκευάστηκε από το Τμήμα Δημοσιών Έργων μέσα στο πλαίσιο του οδικού έργου του παράλληλου δρόμου του Λιμανιού.

Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €15-17 εκ. περίπου με συνεισφορά του Συμβουλίου ύψους 20% και Κυβερνητική συνεισφορά ή/και από ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 80%.

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της μείζονος Λεμεσού έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €28,5 εκ. περίπου, με Κυβερνητική συνεισφορά ύψους €16 εκ. και συνεισφορά του ΣΑΛΑ €12.5 εκ. περίπου.

Για την υλοποίηση του αποχετευτικού έργου της κοινότητας Παλώδιας αναμένονται οδηγίες από τα αρμόδια Τμήματα του Κράτους. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου ανέρχεται στα €8 - 9 εκ. περίπου. Μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου, το ΣΑΛΑ υπέβαλε εισήγηση στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για έναρξη της υλοποίησης του έργου μέσα στα επόμενα χρόνια από το 2018, με ορίζοντα ολοκλήρωσής του μέχρι το 2022, ενώ η Κυβερνητική συνεισφορά ύψους 80% θα καταβληθεί αρχίζοντας από το 2021.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣΑναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media