Κέρδη και ανοδική πορεία για Ελληνική Τράπεζα


Euro_moneyΠαρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία

Κέρδη που, πριν τη φορολογία για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010, ανέρχονται σε €10,6 εκ. σε σύγκριση με ζημίες €11,8 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσίασε ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας ενώ το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε αύξηση 39%.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα, ο Όμιλος, παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, συνέχισε και κατά την πρώτη τριμηνία του 2010 την κερδοφόρο πορεία του, διατηρώντας την οικονομική του ευρωστία, την πολύ ικανοποιητκή ρευστότητα, καθώς και την ισχυρή κεφαλαιακή του επάρκεια.

Όπως επισημαίνεται, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, ανήλθε σε 14%. Ο Όμιλος διατήρησε άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης.

Συγκεκριμένα, το Μάρτιο 2010 ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραμένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 85,1% (Δεκέμβριος 2009: 76,5%, Μάρτιος 2009: 78,7%). Η Διοίκηση και Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί με προσοχή τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των επιπτώσεων της κρίσης καθώς και την στήριξη των πε- λατών της αλλά και της Κυπριακής οικονομίας γενικότερα.

Με βάση τα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου κατά το 2010 συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία.

Το σύνολο εξόδων του Ομίλου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, συγκρινόμενο με την αντίστοιχη τριμηνία του 2009.

Τα έξοδα προσωπικού, τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού, αποτελούν το 73% του συνόλου των εξόδων του Ομίλου (Μάρτιος 2009: 71%). Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 63,5% και είναι μειωμένος από τα επίπεδα του 88,1% για την πρώτη τριμηνία του 2009. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του συνόλου των καθαρών εσόδων κατά 39%, σε σχέση με μηδενική αύξηση του συνόλου των εξόδων.

Οι κερδοζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων διαφοροποιήθηκαν από ζημίες €13,2εκ. για την πρώτη τριμηνία του 2009 σε κέρδη €0,8εκ. για το 2010, κυρίως λόγω της βελτίωσης των συνθηκών στις διεθνείς αγορές.


ΑναζήτησηCopyright © 2010 -

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ISSN 1986-213X (print) - ISSN 1986-2148 (online)

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή έγκριση ή άδεια της "Φωνής".