Τα Ανθεστήρια και η μικρή τους ιστορίαΗ πανάρχαια γιορτή της άνοιξης

Η αξιέπαινη πρωτοβουλία του Δήμου Γερμασόγειας να αναλάβει τα τελευταία χρόνια να διοργανώνει μόνος του την πανάρχαια γιορτή της Άνοιξης και της αναγέννησης της γης, τα Ανθεστήρια, αφού ο Δήμος Λεμεσού τα είχε εγκαταλείψει για κάμποσα χρόνια και ο θεσμός είχε ατονήσει, μας οδηγεί μέσα από τα δημοσιεύματα του λεμεσιανού τύπου άλλων εποχών, στην ιστορία του... «ευωδιαστού» αυτού θεσμού μέσα στην ιστορία της πόλης μας.

H Λεμεσός καθιέρωσε ένα όμορφο και ευγενικό θεσμό, μια λαϊκή γιορτή, πρώτη από όλες τις πόλεις της Κύπρου, όπως και πολλά άλλα πράγματα, για να εγκαταλειφθεί όπως είπαμε τα τελευταία χρόνια παρά την απόφαση των Δήμων της μείζονος Λεμεσού να τα διοργανώνουν από κοινού και εκ περιτροπής.

Την πρωτομαγιά λοιπόν του 1914, ο τότε φιλοπρόοδος Δήμαρχος της πόλης Σπύρος Αραούζος, με τη συμβολή και των φιλοπρόοδων συμπολιτών του, καθιερώνει για πρώτη φορά καλά οργανωμένη γιορτή των λουλουδιών- που αν και υπήρχε ως θεσμός και προηγουμένως δεν γινόταν εντούτοις πάνω σε οργανωμένη βάση -και μάλιστα υπό την ευθύνη του Δήμου. Να επισημάνουμε πως η πρωτεύουσα Λευκωσία ακολούθησε δεύτερη μερικά χρόνια μετά, το 1919.

Το δημοσίευμα της εφημερίδα «Αλήθεια» της Λεμεσού ημερομηνίας 2 Μαΐου 1914 αρκετά κατατοπιστικό και χαριτωμένο συνάμα της πρώτης αυτής επίσημης γιορτής των Ανθεστηρίων :
«Η Πρωτομαγιά εορτάσθη χθες όσον ουδέποτε άλλοτε πανηγυρικώς. Συνεδιάσθη δε όλη η εορτή των ανθέων με τον πρακτικόν σκοπόν της στηρίξεως της Φιλαρμονικής.

Διοργανώθη ούτω εορτή εις τον Δημόσιον Κήπον όπου ευγενείς κυρίαι και χαριτωμέναι δεσποινίδες ανέλαβαν να πωλούν υπέρ της Μουσικής γλυκίσματα και άνθη.

Ο ωραίος Κήπος, στολισμένος με αψίδες και γιρλάντες από άνθη συνεκέντρωνε από της 5ης μ.μ. μέχρι της 8ης μ.μ. ολόκληρον καθαυτόν την πόλιν. Καθ’ όλον τούτον το διάστημα, η μεν μουσική ανέκρουεν εκλεκτά κομμάτια, αι δε κυρίαι και αι δεσποινίδες έκαναν χρυσές δουλειές δι επιθέσεων επαμειλειμμένων κατά της τζέπης του κόσμου. Κατ’ αυτόν τον τρόπον εισεπράχθησαν περί τας 25 λίρας. Η ωραία εορτή έληξε με ζωηρόν ανθοπόλεμον. Διεξήχθη μετ’ αρκετού πείσματος από ωραίους και άσχημους πολεμιστάς».

Την επόμενη χρονιά σύμφωνα πάντα με την «Αλήθεια», ημερομηνίας 8 Μαίου 1915 διαβάζουμε ότι:
«Ζωηρά και ωραία από πάσης απόψεως διεξήχθη η εορτή της Πρωτομαγιάς την οποίαν διωργάνωσαν μετά του κυρίου Δημάρχου η Επιτροπή των Κυριών. Ο κήπος στολισμένος με πολλήν φιλοκαλίαν διαψίδων και φανών και γιρλάνδων και ανθέων και εγέμισεν ενωρίς από κόσμον εκλεκτόν τον οποίον αι Κυρίαι της Επιτροπής επροθυμοποιούντο να εφωδιάζωσι με άνθη.

Η εορτή ήρχισε δια της μεγάλης των μαθητριών και των μαθητών χορωδίας, ην διωργάνωσεν ο κ. Γεώργιος Χουρμούζιος. Η «Ανοιξις» ένα ωραιότατον κομμάτι δια χορωδίαν, σύνθεσις αυτού του διδάξαντος εξετελέσθη με πολλήν αρμονίαν και ήρεσεν πολύ μονολότι αι παιδικαί φωναί έχαναν μέσα εις το ύπαιθρον και τον θόρυβον του κόσμου.

Μετά την χορωδίαν, ο κ. Βουτουρίδης επαρουσίασεν έναν θαυμάσιον σύμπλεγμαν μαθητριών ενδεδυμένων Βλάχικα και Κυπριώτικα, αίτινες εχόρευσαν με τραγούδι τρείς-τέσσαρας γραφικότατους ελληνικούς χορούς.

Αι μικραί χορεύτριαι ήσαν αληθινά χαριτωμέναι και αι κινήσεις των αρμονικόταται.

Ο κ. Βουτουρίδης κοπιάσας ομολογουμένως πολύ είναι άξιος θερμών συγχαρητηρίων.

Μετά τους χορούς ήλθεν η σειρά τών ανθοστολισμένων αμαξών αι οποίαι παρήλασαν δια των κεντρικών αρτηριών του Κήπου. Επ αυτών επέβαινον δεσποινίδες αίτινες απετέλουν τον στόχον νεαρών πολεμιστών.

Τα άνθη -παρολίγον να έλεγα τα πυρά- διηυθύνοντο πανταχόθεν κατ’ αυτών ομαδόν, παρ’ όλην δε την απιδειχθείσαν γενναίαν άμυναν, ηναγκάσθησαν να σωθώσιν εν τέλει δια της φυγής. Εν τω μεταξύ η Φιλαρμονική του Δήμου έπαιξε τα καλλύτερα κομμάτια της και η εορτή παρετάθη αργά το βράδυ μέσα εις τα φώτα των πολύχρωμων ηλεκτρικών λαμπτήρων και την ανταύγειαν των βεγγαλικών άτινα εκαίοντο εις διάφορα σημεία του θαυμάσιου Κήπου. Η εορτή απέφερεν υπέρ του Ταμείου της Φιλαρμονικής 16 λίρας καθαράς».

Το ίδιο επιτυχής ήταν και η εορτή των ανθεστηρίων και την επόμενη χρονιά και την επόμενη ώσπου, όπως είπαμε, να την εγκαταλείψουμε οριστικά, όπως τόσα άλλα ωραία πράγματα σ’ αυτή την πόλη τα τελευταία χρόνια και που ευτυχώς ο Δήμος της Γερμασόγειας πλέον, έρχεται τώρα να αναβιώσει…

Κάντε κλικ για να δείτε φωτογραφίες


Αναζήτηση