Η σημαδιακή για την πρόοδο της Λεμεσού δεκαετία του 50΄


retro kamares lemesos

Μέσα από δημοσιεύματα της εποχής
Η Λεμεσός μετά από πολλά χρόνια παραμέλησης της από την τότε αγγλική κατοχή, αρχίζει από τα μέσα της δεκαετίας και μετά να γνωρίζει μια ραγδαία ανάπτυξη.

Πολλά έργα προγραμματίζονται από την κυβέρνηση αλλά και από την τότε δημαρχία του Κώστα Παρτασίδη, με το μεγαλεπήβολο της «Πρόγραμμα βελτιώσεως της πόλεως της Λεμεσού» του 1952, δημιουργούνται σημαντικές πολεοδομικές και κτηριακές υποδομές στην πόλη.

Δυο σημαδιακά δημοσιεύματα στην εφημερίδα Παρατηρητής του 1952 και του 1953 προδιαγράφουν τα έργα και την πρόοδον αυτήν.

Στην έκδοση της 13ης Νοέμβριου 1952 με τίτλο «ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΕNΤΡΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», διαβάζουμε ανάμεσα σε άλλα:

«Επαληθεύουν και πραγματοποιούνται όλα όσα πρώτη εξ όλων η εφημερίς μας προ δεκαοχταμήνου και τελευταίως προ οκταμήνου, 13 Μαρτίου, ανέγραψε δια μεγάλα έργα που θα εγίνοντο εις την παρά την αλυκήν περιφέρειαν. Οι αναγνώσται μας θα ενθυμούνται επίσης και σχετικόν σχεδιάγραμμα που μας απεστάλη από τον εν Λονδίνω έγκριτον συνεργάτην και ανταποκριτήν τού «Παρατηρητού» και το οποίον είχαμεν δημοσιεύσει εις την έκδοσιν της άνω ημερομηνίας.

Η Λεμεσός, που κατά την τελευταίαν ιδίως εικοσιπενταετίαν είχε, εξ αιτίας βεβαίως και της αδιαφορίας του λαού της εγκαταλειφθή από την Κυβέρνησιν, σύντομα, υποβοηθούσης και της προνομιακής της θέσεως ως εμπορικής βιομηχανικής και εξαγωγικής πόλεως θα αναλάβη και επανεύρη τες παληές καλές της παρελθοντικές ήμερες που ευημερούσε και πρωτοπορούσε εις πρόοδον και πολιτισμόν.

Ο λιμήν, που σύντομα θα γίνη έναρξις της κατασκευής του, θα αποτελέση σπουδαίαν βάσιν αναπτύξεως του εμπορίου, εισαγωγικού και εξαγωγικού, της πόλεως. Το ζήτημα ως πολλοί νομίζουν του μικρού του μεγέθους, δεν θα είναι αφορμή παρεμποδίσεως δυσκολιών των φορτοεκφορτώσεων. Τουναντίον θα διεξάγωνται αύται ταχύτερον, παρά εάν ήτο μεγάλος λιμήν. Γιατί με τον μικρόν αυτόν λιμενίσκον φορτηγίδων και πλοιαρίων, θα επιτυγχάνεται, ως και άλλοτε εξηγήσαμεν, και κατά την διάρκειαν ελαφράς τρικυμίας η φόρτωσις εις μαούνες και η εκφόρτωσίς των επί των πλοίων. Η φορτεκφόρτωσις δε υπό τας συνθήκας αυτάς θα γίνεται ταχύτερον χάρις εις το γεγονός ότι η εργασία θα διεξάγεται εις αμφοτέρας τας πλευράς τού σκάφους και ουχί μόνον εις την μίαν όπως συμβαίνει τώρα εις Αμμόχωστον. Αρκεί όμως να υπάρξουν άφθονα βίντζια που με τον αριθμόν και την δυναμικότητα των να δύνανται ν’ ανταποκρίνωνται εις τας ανάγκας που θα παρουσιάζωνται. Η ιδία εργασία δεν μπορούσε να γίνη ως σήμερα, εξ αιτίας της αποβάθρας, που και στερεωτέρα της σημερινής να ήταν πλευρίσεις φορτηγίδων κατά την διάρκειαν και μικράς έστω θαλασσοταραχής δεν μπορούσαν να γίνουν.

Εκ του λιμένος θα ξεκινά δρόμος, που θα ακολουθεί την παραλίαν, πλησίον της θαλάσσης, και διερχόμενος έμπροσθεν όλων των εις την δυτικήν πλευράν κειμένων εργοστασίων θα τερματίζει εις το Λαίδης Μάϊλ. Από την άλλη μεριά προς την οδόν τού νέου αεροδρομίου και πλησίον της δυτικής πλευράς της μεγάλης λίμνης, (Αλυκής), θα ανεγερθή, ως αντιλαμβανόμεθα εκ πληροφοριών που είχαμεν από αρμοδίαν πηγήν, συγχρονισμένον κέντρον αναψυχής. Οι γύρω εκτάσεις της λίμνης θα αναδασωθούν. Εντός δε της λίμνης ως και εις την εγγύς απέραντην πλάζ θα διοργανώνωνται διάφορα σπορτς.

Έχομεν την πεποίθησιν ότι η πόλις μας με την απόχτησιν ολίγου κινητού πληθυσμού και χάρις εις τες φυσικές της καλλονές και τα κέντρα αναψυχής τα οποία πρεπει να δημιουργήση συντόμως θα αναλάβη οικονομικώς και καταστή σημαντικόν κέντρον εμποροβιομηχανικής κινήσεως κι’ ένα υπέροχον παγκύπριον παραλιακόν κέντρον διασκεδάσεως και αναψυχής, ιδίως κατά την θερινήν σαιζόν.»

Στην ίδια εφημερίδα στην έκδοση της τής 1ης Ιανουαρίου 1953 διαβάζουμε επίσης ανάμεσα σε άλλα, κάτω από τον τίτλο «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ Η ΛΕΜΕΣΟΣ»: «Πρόοδος επετελέσθη εις την Λεμεσόν, για την οποίαν η Κυβέρνησις επέδειξε, έπειτα από τριακονταετή σχεδόν εγκληματικήν προς αυτήν αδιαφορίαν και εγκατάλειψιν, συμπάθειαν και διάθεσι για επανόρθωσιν τής αδικίας που τής εγένετο. Κατηρτίσθησαν τα λιμενικά σχέδια κατασκευής του λιμενίσκου και το πρώτον υλικόν ήρχισε να καταφθάνη. Το πόσιμο νερόν εντός των προσεχών ήμερων θα διοχετευθή εις τον υδατόπυργον. Η επέκτασις τής προκυμαίας δια τής κατεδαφίσεως σειράς οικιών συνεχίζεται και συντόμως θα εφαρμοσθή σχέδιον διαπλατύνσεως ολοκλήρου σχεδόν τής παραλιακής οδού.

Η εξαγορά και κατεδάφισις οικιών, η κατασκευή πλατειών και γενικά το εξωραϊστικόν πρόγραμμα της Δημοτ. Επιτροπής συνεχίζεται εις γοργόν ρυθμόν και με προγραμματισμένην τακτικήν. Νέον, επί μοντέρνου σχεδίου και καθ’ όλα συγχρονισμένον νοσοκομείον απεφασίσθη όπως ανεγερθεί εις τον χώρον όπου ευρίσκονται σήμερα τα Γραφεία των Δημοσίων Έργων. Εις τες καμάρες, παρά την μεγάλην αποβάθραν θα κτισθή ειδικόν προς στέγασιν τού Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας, κτίριον.

Η Λεμεσός έχει κάθε λόγον να είναι ευχαριστημένη και ικανοποιημένη από το θετικόν ενδιαφέρον που ο σημερινός Κυβερνήτης επέδειξε και επιδεικνύη για την θεραπείαν επειγουσών αναγκών της.

Ευχόμεθα όπως κατά το νέον έτος εκτελεσθούν και όλα όσα έχουν σχεδιασθεί και αποφασισθή να γίνουν.»


ΑναζήτησηCopyright © 2010 -

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ISSN 1986-213X (print) - ISSN 1986-2148 (online)

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή έγκριση ή άδεια της "Φωνής".